محصولات

انواع خاموش‌کننده‌های پودری

از سایز 1 کیلویی تا 250 کیلویی


لیست محصولات

برای مشاهده مشخصات هرکدام روی آنها کلیک کنید

یک کیلویی - دو کیلویی - سه کیلویی - چهار کیلویی - شش کیلویی - نه کیلویی - دوازده کیلویی - بیست و پنج کیلویی - پنجاه کیلویی - هفتاد و پنج کیلویی

انواع خاموش‌کننده‌های دی‌اکسید کربن

از سایز 2 کیلویی تا 50 کیلویی


لیست محصولات

برای مشاهده مشخصات هرکدام روی آنها کلیک کنید

دو کیلویی - سه کیلویی - چهار کیلویی - شش کیلویی - نه کیلویی - دوازده کیلویی - سی کیلویی

انواع خاموش‌کننده‌های آب و گاز، فوم و کف و بیورسال


لیست محصولات

برای مشاهده مشخصات هرکدام روی آنها کلیک کنید

یک کیلویی - دو کیلویی - سه کیلویی - چهار کیلویی - شش کیلویی - نه کیلویی - دوازده کیلویی - بیست و پنج کیلویی - پنجاه کیلویی

جعبه اطفاء حریق


لیست محصولات

برای مشاهده مشخصات هرکدام روی آنها کلیک کنید

جعبه